Program WAPRO Gang to zintegrowany system kadrowo-płacowy, przeznaczony do wspomagania pracy działów kadr oraz rachuby płac w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych czy usługowych. Może też być z powodzeniem wykorzystany w jednostkach budżetowych.
WAPRO Gang jest systemem elastycznym, dopasowanym do wymagań różnych podmiotów gospodarczych. Znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach o zróżnicowanym stanie zatrudnienia i różnorodnych systemach wynagradzania, i rozliczania czasu pracy. Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.


WAPRO Gang Prestiż

Nieograniczona ilość firm. Zaawansowana funkcjonalność modułu rejestracji operacji użytkowników. Edytor szablonów i wydruków. Możliwość definiowania własnych raportów w Microsoft ® WORD

WAPRO Gang Biuro

Wersja przeznaczona dla biur rachunkowych oraz firm doradztwa podatkowego. Nieograniczona liczba firm.

WAPRO Gang Biznes

Wersja dla pojedynczego podmiotu gospodarczego z możliwością obsługi do 3 oddziałów firmy.

WAPRO Gang - warianty programu

Główne cechy wariantów programu PRESTIŻ, BIURO, BIZNES

Ogólne PRESTIŻ BIURO BIZNES
Obsługa firm nieograniczona
każda firma musi nabyć
odrębną licencję
  nieograniczona   do 3 firm
każda firma musi nabyć
odrębną licencję
Możliwość pracy na jednej, wspólnej bazie danych z aplikacjami WAPRO ERP mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Wymiana danych z aplikacjami systemu WAPRO ERP mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Import z Excela danych do kartotek systemowych, firmowych, pracowniczych oraz składników płacowych mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Mechanizm rejestracji operacji użytkowników mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Zaawansowany i rozbudowany mechanizm rejestracji operacji użytkowników z możliwością edycji mark-35780_15 x-15x15 x-15x15
Edytor szablonów wydruków w postaci graficznej współpracujący z edytorem MS WORD (daje to możliwość definiowania
własnych raportów w formacie WORD oraz redefiniowania raportów istniejących)
mark-35780_15 x-15x15 x-15x15
Możliwość gromadzenia w systemie dokumentów z plików zewnętrznych w formatach takich jak "xls", "doc", "pdf", "jpg",
"bmp" i innych
mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Moduł kadrowo-płacowy Prestiż Biuro Biznes
Dokumenty związane z zatrudnieniem: umowy o pracę, przeszeregowania, zaświadczenia, świadectwa pracy mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Szczegółowe (dni, godziny, urlopy na żądanie) rozliczanie urlopów wypoczynkowych mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Dokumentacja związana z rozliczaniem czasu pracy: miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Automatyczne rozliczanie nieobecności wraz z naliczaniem zasiłków ZUS tj.: chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze,
macierzyńskie (również za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu rodzicielskiego)
mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Rozliczanie osób zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Obsługa wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób łączących dodatkowy urlop macierzyński z pracą mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Rejestracja okresów pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze oraz obliczanie składek
na Fundusz Emerytur Pomostowych
mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Zbiorcze i indywidualne listy płac mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Kartoteki zarobkowe, podatkowe, zasiłkowe mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Deklaracje podatkowe PIT (4R, 11, 40, 8AR, 8C, IFT-1/1R) mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Dokumenty ZUS: zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS Z-7, zaświadczenie RP-7 mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Sprawozdania GUS: meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06 mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Deklaracje PFRON DEK-I, DEK-I,u ,DEK-II, informacja INF-1 mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Raporty dla ZPCh: zestawienia przeciętnego zatrudnienia z podziałem na osoby pełno i niepełnosprawne oraz według
stopnia niepełnosprawności, zestawienia. Zestawienia do art. 22 i 28 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Rejestracja i kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Moduł umów cywilno-prawnych Prestiż Biuro Biznes
Obsługa umów długookresowych wraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Rozliczanie kontraktów menadżerskich i wynagrodzeń członków rad nadzorczych mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Wypłata świadczeń i rozliczenie z podatku dla osób zatrudnionych na umowę o praktykę absolwencką mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Rozliczanie stypendiów uczniów i studentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz osób w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych kierowanych przez
podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy
mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Budżetowanie i rozliczanie wynagrodzeń w systemie „Projektów” mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Współpraca z programem Płatnik Prestiż Biuro Biznes
rejestracja i wyrejestrowanie ubezpieczonych i członków ich rodzin mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
miesięczna deklaracja rozliczeniowa i raporty imienne ubezpieczonych mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
imienne raporty miesięczne za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze ZUS – ZSWA mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
e-Deklaracje Prestiż Biuro Biznes
Wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną oraz odbieranie i drukowanie UPO mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Eksport danych do systemów PFRON Prestiż Biuro Biznes
Eksport wniosku WN-D i miesięcznych informacje INF-D- P do systemu SODiR mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Eksport przelewów do banków Prestiż Biuro Biznes
Gotowe szablony plików transferowych do większości banków mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Możliwość stworzenia transferu w dowolnym niemal formacie mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
e-Archiwum dokumentów Prestiż Biuro Biznes
Przechowywanie w bazie danych programu e-Dokumentów w kontekstach: pracowników i firmy mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Współpraca z rejestratorami czasu pracy Prestiż Biuro Biznes
Import danych z rejestratorów, Bartex, KID, PControl, HSK Data, UNICARD S.A mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Możliwość współpracy z innymi rejestratorami mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Raporty historii rejestracji i bilansu czasu pracy. mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Konfiguracja i modyfikacja Prestiż Biuro Biznes
Swoboda w dodawaniu własnych składników płacowych i konfigurowaniu istniejących mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Pełna dowolność konstruowania algorytmów mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów (kreatory, generatory raportów) mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Możliwość definiowania i drukowania dowolnych dokumentów i zestawień statystycznych prezentujących
w różnych przekrojach dane zarejestrowane w programie
mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Współpraca z systemem WAPRO Analizy Prestiż Biuro Biznes
Wykaz umów o pracę w okresach mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Wykaz umów zlecenia mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Wykaz umów o dzieło mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Analiza rozpoczętych angaży w okresach mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15

WAPRO Gang - warianty programu

Główne cechy wariantów programu PRESTIŻ, BIURO, BIZNES

Licencja Zakres licencji Cena netto
365 BIZNES 30 Pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece, licencja na jedno stanowisko (do 3 oddziałów) 709 zł netto/rok
365 BIZNES 50 Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na jedno stanowisko (do 3 oddziałów) 959,00 zł netto/rok
365 BIZNES 100 Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na jedno stanowisko (do 3 oddziałów) 1 599,00 zł netto/rok
365 BIZNES 500 Pakiet sieciowy do 500 osób w kartotece, licencja na jedno stanowisko (do 3 oddziałów) 1 959,00 zł netto/rok
365 BIZNES 800 Pakiet sieciowy do 800 osób w kartotece, licencja na jedno stanowisko (do 3 oddziałów) 2 259,00 zł netto/rok
365 BIURO 30 Pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece, licencja na jedno stanowisko (dowolna liczba firm) 859,00 netto/rok
365 BIURO 100 Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, licencja na jedno stanowisko (dowolna liczba firm) 1 559 zł netto/rok
365 BIURO MAX Pakiet sieciowy bez limitu ilości osób w kartotece, licencja na jedno stanowisko (dowolna liczba firm) 4 059,00 zł netto/rok
365 BIURO PLUS 50 Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na jedno stanowisko (dowolna liczba firm) 1 359,00 zł netto/rok
365 BIURO PLUS 500 Pakiet sieciowy do 500 osób w kartotece, licencja na jedno stanowisko (dowolna liczba firm) 3 159,00 zł netto/rok
365 BIURO PLUS MAX Pakiet sieciowy bez ograniczenia ilości osób w kartotece, licencja na jedno stanowisko (dowolna liczba firm) 4 559,00 zł netto/rok
365 PRESTIŻ 50 Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na jedno stanowisko (dowolna liczba oddziałów) 1 259,00 netto/rok

Licencja wapro 365 to abonamentowy wariant licencjonowania. Klient zakupuje roczną subskrypcję na korzystanie z programu – po upływie tego czasu należy odnowić licencję. Posiadając aktywną subskrypcję, Klient otrzymuje wszystkie aktualizacje programu bez dodatkowych kosztów. Ponadto część systemów wapro można zakupić w ramach licencji wieczystej - Standard.

Pełny cennik

Masz pytania? Napisz do nas!

Wybór systemu ERP powinien być bardzo przemyślany i oparty na solidnych argumentach. Pozwól, że odpowiemy na Twoja pytania i wątpliwości lub przygotujemy dla Ciebie wstępną ofertę.