REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HIGHCOM.PL

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną oraz zasady ich świadczenia, a także zasady składania przez Usługobiorcę zamówień na oferowane w serwisie internetowym highcom.pl Oprogramowanie Asseco WAPRO, zasady realizacji zamówień przez Usługodawcę oraz prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy serwisu internetowego highcom.pl.pl.
 2. Serwis internetowy pod adresem www.highcom.pl, prowadzony jest przez Highcom Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Frezerów 3/1A, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377704, o numerze NIP: 9462620368, i numerze REGON: 060733196;
 3. Składając zamówienie na oferowane przez nas Oprogramowanie Asseco WAPRO Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz „Warunkami Licencji” dostępnymi na stronie Producenta oprogramowania, akceptuje zawarte w tych dokumentach postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia.

II. DEFINICJE

 1. Producent, – Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie, ul. Adama Branickiego 13‎, 02-972 Warszawa
 2. Usługodawca – Highcom Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Frezerów 3/1A, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377704, o numerze NIP: 9462620368, i numerze REGON: 060733196;
 3. Usługobiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c. (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi wskazane w niniejszym Regulaminie,
 4. Oprogramowanie Asseco WAPRO – oprogramowanie komputerowe stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
 5. Serwis Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem: www.highcom.pl;
 6. Umowa Licencyjna – umowa uprawniająca Usługobiorcę do użytkowania Oprogramowania Asseco WAPRO, na zasadach określonych przez Producenta;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin systemu zamówień oprogramowania Asseco WAPRO serwisu internetowego highcom.pl;

III WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługa w postaci zapewnienia dostępu do Serwisu Internetowego jest świadczona od momentu wejścia Usługobiorcy do Serwisu Internetowego do momentu opuszczenia strony internetowej, w której dostępny jest Serwis Internetowy.
 2. Usługa w postaci prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym jest realizowana przez Usługodawcę od momentu założenia Konta przez Usługobiorcę do czasu złożenia przez niego dyspozycji usunięcia Konta.
 3. Wskazane w pkt III. niniejszego Regulaminu usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną są nieodpłatne.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

IV. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:
  • wejścia Usługobiorcy do Serwisu Internetowego Usługodawcy – dotyczy usługi dostępu do treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym,
  • założenia Konta przez Usługobiorcę i pierwszego zalogowania się Usługobiorcy na Koncie, przy użyciu loginu i hasła Usługobiorcy. W tym celu Usługobiorca zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych – dotyczy usługi prowadzenia Konta,
  • rozpoczęcia procedury składania przez Usługodawcę zamówienia na Oprogramowanie Asseco WAPRO przy użyciu dostępnego w Serwisie Internetowym – sklepu internetowego highcom.pl,
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:
  • opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu Internetowego Usługodawcy – dotyczy usługi dostępu do treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym,
  • złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji usunięcia Konta, za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail Usługodawcy lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy – dotyczy usługi prowadzenia Konta,
  • zakończenia procedury realizacji zamówienia na Oprogramowanie Asseco WAPRO przy użyciu dostępnego w Serwisie Internetowym – sklepu internetowego highcom.pl
 3. Nadto Usługodawca zastrzega możliwość ograniczenia/pozbawienia Usługobiorcy prawa do korzystania z usług, o których mowa w pkt III Regulaminu, poprzez zastosowanie blokady lub usunięcie Konta, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, po wcześniejszym wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upłynięciu 7-dniowego terminu na zastosowanie się do wezwania Usługodawcy.

V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w pkt III Regulaminu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty e-maila na adres: biuro@highcom.pl
 2. Treść reklamacji winna zawierać: a) dane kontaktowe Usługobiorcy, b) precyzyjny opis zaistniałych nieprawidłowości w świadczeniu usługi, c) termin wystąpienia i czas trwania wskazywanych nieprawidłowości.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni roboczych. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę e-mailem wysłanym na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.

VI. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ NA OPROGRAMOWANIE Asseco WAPRO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO HIGHCOM.PL

 1. Zamówienia Usługobiorcy na Oprogramowanie Asseco WAPRO są przyjmowane i rejestrowane przez Usługodawcę przez 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, przy czym zamówienia złożone w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) po godz. 14.00, oraz złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane przez Usługodawcę następnego dnia roboczego.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w Systemie zamówień serwisu internetowego highcom.pl. Przy tym podanie poprawnego numeru telefonu, adresu e-mail i NIPu Usługobiorcy jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 4 dni roboczych, zostaną anulowane. Każde zamówienie przyjęte do realizacji (o statusie „przetwarzane”) zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane i mogą zostać anulowane przez Usługodawcę. Usługobiorca zostanie poinformowany o tym fakcie mailowo na podany przez niego adres e-mail.
 4. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 5. Zamawiane Oprogramowanie Asseco WAPRO wraz z Dokumentacją Oprogramowania będzie dostarczane Usługobiorcy, za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego metody dostawy.
 6. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę zwrotu przesyłki wysłanej Usługobiorcy, bez uprzedniego wskazania przez Usługobiorcę uzasadnionej (zawinionej przez Usługodawcę) przyczyny nieodebrania przesyłki przez Usługobiorcę (skutkującej jej zwrotem), Usługodawca nie będzie zobowiązany do poniesienia kosztów z tytułu zwrotu przesyłki i koszty te będą obciążały Usługobiorcę (w razie, gdy Usługodawca zostanie obciążony tymi kosztami, będzie miał prawo dochodzić ich zwrotu od Usługobiorcy).
 7. Czas realizacji zamówienia Usługobiorcy jest możliwie jak najkrótszy. We wszystkich przypadkach jest zależny od daty zaksięgowania na koncie Usługodawcy uiszczonej przez Usługobiorcę opłaty w pełnej wysokości. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem poczty kurierskiej, wysyłka nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu należności na koncie bankowym Usługodawcy. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji (uruchomienia/dostawy) zamówienia może ulec wydłużeniu. Zamawiający może nie wyrazić na to zgody i ma w takim wypadku prawo zrezygnować z zamówienia.
 8. W Serwisie Internetowym honorowane są „kody promocyjne”. Usługobiorca dysponujący „kodem promocyjnym” powinien go wpisać w polu koszyka o nazwie „kod kuponu”, a następnie nacisnąć przycisk „zastosuj kupon”. Kupony promocyjne, w zależności od ich rodzaju, mogą dotyczyć wszystkich pozycji w koszyku, bądź poszczególnych pozycji koszyka, mogą być ograniczone czasowo, ważne tylko z Kontem Usługobiorcy, mogą być możliwe do wykorzystania jedno lub wielorazowo. Zasady użycia „kuponu promocyjnego” będą na nim szczegółowo opisane.
 9. Ceny podane w Serwisie Internetowym wyrażona jest w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (cena netto). Wyjątkiem jest podsumowanie koszyka sklepu internetowego w którym podana cena zawiera podatek VAT (cena brutto)
 10. Do każdego zamówienia Usługobiorcy generowany jest dowód zakupu (faktura). W zamówieniu należy podać numer NIP. Faktura dostarczana jest w oryginale wraz z przesyłką.
 11. Usługobiorcy, za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@highcom.pl mogą składać reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem używanego Oprogramowania Asseco WAPRO albo związane z rozliczeniami.
 12. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Oprogramowania Asseco WAPRO powinny zawierać a) dane kontaktowe Usługobiorcy, b) precyzyjny opis zaistniałych nieprawidłowości w działaniu Oprogramowania Asseco WAPRO, c) termin wystąpienia i czas trwania wskazywanych nieprawidłowości.
 13. Reklamacje dotyczące rozliczeń, w tym wysokości pobranych/należnych kwot powinny wskazywać: numer faktury, datę jej wystawienia oraz stwierdzoną w fakturze nieprawidłowość.
 14. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 15. Reklamacje nie będą mogły zostać uwzględnione w przypadku, gdy:
  • zgłaszający reklamację nie posiada ważnej licencji na Oprogramowanie Asseco WAPRO
  • zgłaszana nieprawidłowość wynika z wadliwej instalacji i/lub konfiguracji Oprogramowania Asseco WAPRO
  • nieprawidłowość działania Oprogramowania Asseco WAPRO została wywołana awarią systemu operacyjnego, innego oprogramowania trzeciego lub samego sprzętu komputerowego (komputer, serwer, sieć komputerowa), na jakim Oprogramowanie Asseco WAPRO zostało zainstalowane,
  • działanie oprogramowania Asseco WAPRO jest zgodne z dostarczoną Dokumentacją Oprogramowania lub nie odbiega od założeń funkcjonalnych przyjętych przez Producenta w trakcie projektowania oprogramowania – zgodnie z jego oświadczeniem.
  • Usługobiorca wykorzystuje Oprogramowanie Asseco WAPRO niezgodnie z dostarczoną dokumentacją,
  • Oprogramowanie Asseco WAPRO lub jego części składowe (np. baza) są zainstalowane na sprzęcie niespełniającym minimalnych wymagań systemowych lub nieposiadającym parametrów technicznych umożliwiających poprawną pracę, co do ilości przetwarzanych danych,
  • reklamacja jest wynikiem zainfekowania komputera lub sieci komputerowej Usługobiorcy przez wirusy, trojany lub oprogramowanie szpiegowskie,
  • przyczyną reklamacji są problemy Usługobiorcy z użytkowanym łączem internetowym (jego awariami, zbyt niskimi parametrami łącza lub jego niestabilnością. W szczególności dotyczy to łącz telefonii komórkowych, radiowych lub satelitarnych),
  • przyczyną reklamacji jest zapomnienie przez Usługobiorcę hasła i/lub loginu,
  • przyczyna reklamacji jest ujawnienie przez Usługobiorcę danych poufnych (login, hasło, parametry sieci, inne…) nieuprawnionym osobom trzecim,

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCÓW

 1. Dane osobowe Usługobiorcy, dobrowolnie przekazane Usługodawcy w związku z procesem tworzenia Konta Usługobiorcy i w związku ze składanymi przez Usługobiorcę zamówieniami przechowywane są na serwerze Usługodawcy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polski w siedzibie Usługodawcy lub w siedzibie operatora związanego umową z Usługodawcą i są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 2. Usługobiorca oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 3. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt 1 powyżej jest Usługodawca.
 4. Usługodawca przetwarza podane przez Usługobiorcę dane osobowe wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usług, o których mowa w pkt III. niniejszego Regulaminu oraz w celu prawidłowego realizowania zobowiązań z tytułu zawartych z Usługobiorcą umów licencyjnych, o których mowa w pkt VII. niniejszego Regulaminu.
 5. Usługobiorca ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Cofnięcia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, będzie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług, o których mowa w pkt III. niniejszego Regulaminu, przy czym Usługodawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku możliwości wykonywania swoich zobowiązań.
 7. Usługobiorca może wyrazić dodatkową zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych również w celach marketingowych (informowania Usługobiorcy o usługach Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących).
 8. Zagadnienia związane z ochrona i wykorzystywaniem danych niestanowiących danych osobowych (tzw. ciasteczek) uregulowane są w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies zamieszczonej w Serwisie Internetowym.

VIII. KONSERWACJA I PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny, wyłączyć Serwis Internetowy w celu przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Prace te, poza wyjątkami wynikającymi ze zdarzeń losowych, prowadzone będą w miarę możliwości w godzinach wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Przerwy techniczne w działaniu Serwisu Internetowego nie mogą być podstawą zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Usługobiorców oraz jakichkolwiek innych osób.

IX. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

 1. Treści udostępniane w Serwisie Internetowym, użyte w nim znaki towarowe, nazwy firm, logotypy, zdjęcia, multimedia oraz wszelkie inne zawarte w nim utwory w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów znajdujących się w Serwisie. W szczególności zabronione jest, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie czy modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych Serwisu Internetowego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian treści Regulaminu, z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych. O zmianach Regulaminu Usługodawca poinformuje każdego Usługobiorcę za pośrednictwem e-maila oraz publikując zmieniony Regulamin w Serwisie Internetowym. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę o ile nie złoży on wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną w ciągu 21 dni od dnia powiadomienia go o zmianach Regulaminu.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych jego postanowień.
 3. Oświadczenia woli złożone przez Usługodawcę i Usługobiorcę w formie elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej) będą równoważne oświadczeniom złożonym w formie pisemnej.
 4. Wszelkie ewentualne spory, Usługodawca i Usługobiorcy zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w okresie 30 dni od rozpoczęcia rokowań, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Usługodawcy. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w pkt III. niniejszego Regulaminu przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1 października 2015.